top of page

برنامه های ویژه

برخی از برنامه های ما به عنوان کلاس های کوتاه مدت در ترم های بهار و پاییز هر سال ارائه می شود. از دانشجویان فعلی و جدید برای ثبت نام استقبال می شود.
bottom of page