top of page
Website Header (3).png

توانمندسازی زندگی از طریق سوادآموزی در دره رودخانه جدید

دانشجو شوید & به اهداف خود برسید!

به ما بپیوندید و تفاوت ایجاد کنید

امروز یک رویاساز شوید!

سواد راه پیشرفت انسان است و  ابزاری که هر مرد، زن و کودک از طریق آن  می توانند پتانسیل کامل خود را تحقق بخشند.

- کوفی عنان

رویدادهای آینده

به ما بپیوند

رویا ساز باشید! هدیه شما به بزرگسالان ابزار لازم برای رسیدن به رویاهای خودکفایی را می دهد.

20230426 Graduation (1).jpg
bottom of page