top of page

انگلیسی یاد بگیر

Literacy NRV برنامه هایی را برای بزرگسالانی ارائه می دهد که برای صحبت کردن، خواندن یا نوشتن انگلیسی به کمک نیاز دارند. زبان آموزان باید در دره رودخانه جدید زندگی کنند و باید 18 سال و بالاتر (یا جوانان مستقل خارج از مدرسه، 16 سال و بالاتر) باشند.
bottom of page